Giáo phận Hải Pḥng

Danh sách Giáo Xứ Giáo Họ Giáo phận Hải Pḥng (*)


Danh sách Linh Mục


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Hải Pḥng

         

Giáo Hạt

Giáo xứ & Giáo họ

Địa chỉ

Bổn mạng

Liên lạc
       
   GP Hải Pḥng  46 Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Hải Pḥng  
       
Chính Ṭa Chính ṭa Hải Pḥng 46 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Pḥng.

An Hải 33 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Ngô Quyền, HP
   Gh B́nh Hải
An Tân Phố Trần Nguyên Hăn, Hải Pḥng
    Gh Cống Mỹ Quán Toan, Hải Pḥng
    Gh Lương Quán  
An Toàn Thuỷ Giang, Kiến Thụy, Hải Pḥng

Thánh An Tôn

      Gh Kim Sơn Kim Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Pḥng    
Cựu Viên Cựu Viên, Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Pḥng
    Gh Phúc Hải
      Gh Vân Quan Vân Quan, Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Pḥng    
      Gh Vọng Hải      
Đồng Giá Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Pḥng.
Gia Đước. Gia Đước, Gia Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Pḥng
Hàng Kênh 116 Lạch Tray, quận Ngô Quyền,  Hải Pḥng.

Thánh Toma Aquinô

Hữu Quan Hữu Quan, Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Pḥng
  Lăm Hà Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Pḥng    
    Gh Lăm Khê
    Gh Trữ Khê
Lăo Phú Lăo Phú, Tân Phong, Kiến Thuỵ, Hải Pḥng
  Lương Khê phường Tràng Cát, Quận Hải An, Hải Pḥng  
      Gh Bi Khê  

Thánh Gioan & Phaolô

Mỹ Sơn Ngũ Lăo, Thuỷ Nguyên, Hải Pḥng.
    Gh Lập Lễ Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Pḥng.
    Gh Tam Hưng  
    Gh Trung Sơn  
Nam Pháp P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Pḥng.
  Thủy Giang      
      Gh Đồ Sơn      
  Thư Trung F. Đằng Lâm, Quận Ngô Quyền, T/P Hải Pḥng    
      Gh Kiều Sơn      
  Trang Quan Xă An Đồng, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Pḥng    
      Gh Lương Quán  

Thánh Tôma

 
    Gh Quỳnh Hoàng Xă Nam Sơn huyện An Dương Tp Hải Pḥng

ThánhPhanxico Xavie

      Gh Trại Kênh      
    Gh Trạm Bạc  

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

    Gh Tri Yếu  

Thánh Giuse

Trang Quan - Đồng Giới An Đồng, An Dương, Hải Pḥng.
Xâm Bồ P. Nam Hải, Q. An Hải, TP. Hải Pḥng.
      Gh Hạ Đoạn      
      Gh Xâm Đông Nam Hải, Hải An, Hải Pḥng    
         
Nam Am Nam Am Tam Cường, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng.
     Gh Lôi Làng Cổ Am, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng
An Quư Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng.
    Gh Thanh Giáo
    Gh Hạ Đồng
Bạch Xa Nam Hưng, Tiên Lăng, Tp. Hải Pḥng.
      Gh Trung Nghĩa      
Đông Côn Tiên Minh, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.
    Gh An Dụ Tiên Tiến, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.
    Gh Duyên Lăo
    Gh Tiên Lăng
    Gh Xa Vĩ
Đông Xuyên Đoàn Lập, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.
      Gh Sa Trung Thôn Sa Đống, xă Tự Cường, huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng    
      Gh Thủy      
Hội Am Cao Minh, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng.
    Gh Cộng Hiền xă Cộng Hiên huyện Vĩnh Bảo Hải Pḥng
    Gh Hội Bến Cao Minh, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng.
Khúc Giản Trường Thành,  An Lăo, TP. Hải Pḥng
      Gh Câu Thượng      
      Gh Hoàng Xá      
      Gh Xuân Sơn      
Kim Côn Chiến Thắng, Kiến Thuỵ, Hải Pḥng.
  Liêm Khê xă Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Pḥng

Thánh Giuse

      Gh Cựu Điện Cựu Điện - Nhân Ḥa - Vĩnh Bảo - Hải Pḥng  
      Gh Lạng Am    
Liễu Dinh Trường Thọ, An Lăo, TP. Hải Pḥng.

Gioan Baotixita

Suư Nẻo Bắc Hưng, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.
    Gh Chử Khê xă Hùng Thắng, huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng
    Gh  Dương Áo xă Hùng Thắng, huyện Tiên Lăng, Hải Pḥng
    Gh Thái Ḥa
    Gh Thái Ninh
  Tân Hưng xă Đông Hưng, Tiên Lăng, Hải Pḥng

Thánh Gioan Baotixita (29/8)

 
      Gh Thái Ninh  

 

 
      Gh Thái B́nh      

 

Thiết Tranh Vĩnh An, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng.
  Tiên Am xă Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Pḥng  
     Gh Cổ Chính
     Gh Cổ Phái
     Gh Dương Am
Tiên Đôi Tỉnh Lạc, xă Đoàn Lập, huyện Tiên Lăng
Trung Nghĩa Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, TP. Hải Pḥng.
      Gh Áng Ngoại      
      Gh Đông Quang      
      Gh Khương Thị      
      Gh Trại Cốc      
      Gh Trung Tạ      
      Gh Vĩnh Thịnh      
Vạn Hoạch xă Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Pḥng
      Gh Vạn Chày      
Văn Khê An Thọ, Kiến Thuỵ, Hải Pḥng
      Gh Phương Hạ      
  Xuân Điện Xă Ḥa B́nh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Pḥng    
      Gh Lôi Mía      
Xuân Ḥa Xuân Hoà, Bạch Đằng, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.
   Gh Cổ Chính
  Xuân Quang xă Bạch Đằng, Tiên Lăng, Hải Pḥng

Thánh Phêrô (29/6)

 
         
Hải Dương Hải Dương P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
An Thủy  Xă Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Đáp Khê Nhân Huệ, Chí Linh, Hải Dương
      Gh Cao Đôi      
      Gh Giang Hạ      
Đồng Xá Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương.
     Gh Lộng Khê      
Hải Ninh Kim Thành, Hải Dương.
Hào Xá Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương.
      Gh Lại Xá      
      Gh Hoàng Xá      
      Gh Thúy Lâm      
       Gh Tiền Tiến      
  Kim Bào Thôn Kim Bào, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương,  
      Gh Vũ An    
Kim Bịch Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương.
  Kim Lai phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
??? Mặc Cầu Mức Cầu thôn Mặc B́nh, xă Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương

Thánh Gioan Kim (26/7)

 
    Gh B́nh Giang Mặc B́nh- Thái Tân Nam Sách-Hải Dương

Thánh Giuse

Mạn Nhuế Ttr. Nam Sách, Hải Dương
Mỹ Động Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương.
      Gh Tư Đa      
      Gh Kênh Hạ      
Nghĩa Xuyên Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương
      Gh Đồng Kênh xă Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương    
     Gh Ngọc Trại    
     Gh Thái Lăng    
Nhan Biều Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương.
    Gh Thuần Mỹ xă Vĩnh Lập,  huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Nhân Nghĩa  Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
Phú Tảo Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương
      Gh Phú Thọ      
      Gh Trần Nội      
  Quảng Đạt Thôn Quảng Đạt, xă Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương.

Thánh Phêrô

 
Tân Kim Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
      Gh Cao Xá thôn Trung Nghĩa, xă Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương    
Thắng Yên Thượng Vũ, Kinh Môn, Hải Dương.
Trung Hà Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương
Văn Mạc Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương
     
Kẻ Sặt Kẻ Sặt Tráng Liệt, B́nh Giang, Hải Dương.
Ba Đông Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương.
B́nh Hoàng  Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương
      Gh Trại B́nh      
      Gh Trại Mũa      
Bùi Ḥa Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương.
      Gh Di Linh    
      Gh Đồng Chấm    
      Gh Tam Cửu    
      Gh Văn Diệm    
Bùi Xá Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên.
  Chỉ Khê xă Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Thánh Phaolô (25/1)

 
      Gh Mai Trung      
  Đầu Lâm xă Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương  
      Gh Đông Thôn    
      Gh Phú Thứ    
Đại Lộ Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
      Gh Nguyễn Xuyên      
Đào Xá Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên.
      Gh Nhuệ Giang Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên.    
Đồng B́nh Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương
    Gh Quang Rực
Đông Lâm Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương.
      Gh An Hộ      
      Gh An Lăo      
      Gh Quư Cao      
      Gh Tất Lại      
      Gh Thanh Kỳ   Thánh Giuse  
Đồng Vạn  Ứng Hoè, Ninh Giang, Hải Dương
      Gh Bói Thụy (Bói)      
      Gh Đồng Lạc (Sịch)      
      Gh Kim Phúc (Sóc)      
Kẻ Bượi. Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương
      Gh Đỗ Lâm      
  Mátthêu (Quàn) Xă B́nh Xuyên, B́nh Giang, Hải Dương

Thánh Mátthêu (21/9)

 
      Gh Vạc      
  Ngọc Lư Ngọc Lư, Ngọc Kỳ,Tứ Kỳ, Hải Dương
     Gh Thái An - Đền Thánh Giuse    
  Phần Lâm xă Đào Dương, huyện An Thi, Hưng Yên  
      Gh An Dương    
    Gh Bối Khê xă Băi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Phú Lộc Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương
      Gh Trạm Ngoại Cẩm Giang, Hải Dương    
Phương Quan Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương.
    Gh Thanh Xá
  Quàn Xem  <Mátthêu (Quàn)>    
  Thánh Antôn Thị trấn Kẻ Sặt – B́nh Giang – Hải Dương    
  Thánh Phêrô (Đồng Xá) Khu 5, thị trấn Kẻ Sặt, huyện B́nh Giang, Hải Dương

Thánh Phêrô (29/6)

 
Thúy Lâm Thanh Miện, Hải Dương.
Từ Xá Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương.
         
Ḥn Gai Ḥn Gai  Cẩm Phả, Cửa Ông, Hà Lai, Xuân Ninh, Trà Cổ.    
  Cẩm Phả P. Cẩm Tây, Tx. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Đảo Côtô Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Thánh Phêrô (29/6)

    Gh Thanh Lân
Cửa Ông Cửa Ông, Quảng Ninh.
  Hà Khẩu Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Thánh Đaminh (8/8)

 

 

Hà Lai Đầm Hà, T/tr Đầm Hà, Quảng Ninh
     Gh Quảng An      
     Gh Tiên Yên      
  Ninh Dương F Ninh Dương, t/p Móng Cái, Quảng Ninh

Thánh Antôn (13/6)

Trà Cổ Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh.
   Gh Hải Yên
Xuân Ninh Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh.
      Gh Hà Cối    
      Gh Móng Cáy    
         
Mạo Khê Mạo Khê Ttr. Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. .    
  Chạp Khê Nam Khê, Tx. Uông Bí, Quảng Ninh.    
      Gh Phương Nam xă Phương Nam, thị xă Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh    
      Gh Thất Tinh      
Đạo Dương Đông Triều, Quảng Ninh.
      Gh Đông Lâm      
Đông Khê Việt Dân, Đông Triều, Quảng Ninh.
    Gh Đông An Xă Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
      Gh Đồng Tâm      
  Đông Tân xă Hồng Phong, thị xă Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Thánh Phêrô (29/6)

 
       Gh Tân An      
       Gh Trạo Hà      
  Sông Khoai xă Sông Khoai, thị xă Quảng Yên, Quảng Ninh  
      Gh Biểu Nghi    
Yên Tŕ Hiệp Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh.
    Gh Tranh Giang
         

Cần check

       

???

Nam Hưng Bắc Hưng, Tiên Lăng, TP. Hải Pḥng.    

???

Toàn An      

???

Tống Chân Phù Cừ, Hưng Yên

???

Quảng Yên
         
 

* <Danh sách theo Trang Web Giáo phận Hải Pḥng : 92 Giáo xứ (tính đến 19/03/2016) >

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >