Tổng Giáo phận Huế

Danh sách các Giáo Xứ và Giáo Họ trong Giáo phậnwww      GXGH VietNam   Web TGP Huế

 

 


Ṭa Giám Mục

 

 

 

 

 

 

 


Danh sách Linh Mục


GX Chính Ṭa


Danh sách Giáo xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


An Bằng


An Đôn


An Truyền


An Vân


An Mỹ

 

 

 

 

 

 
An Phú Nội

An Phú Xứ


Bến Ngự


B́nh Điền


Bố Liêu
 

 

 

 

 

 


Buồng Tằm


Cây Đa

Cự Lại


Diêm Tụ


Diên Sanh

 

 

 

 

 


Dương Sơn

Dưỡng Mong


Đá Hàn


Đại Lộc

Đốc Sơ

 

 

 

 

 


Đông Hà


Đông Lâm


Ḍng Chúa Cứu Thế


Đức Mẹ Vô Nhiễm


Ḍng Thánh Tâm

 

 

 

 

 


Đan viện Cát Minh


Gia Hội


Hà Thanh


Hà Úc

Hải Nhuận

 

 

 

 

 


Ḥa Đa

Hói Dừa


Hương Lâm


Hương Phú

Hương Lộc

 

 

 

 

 


Katu


Kẻ Văn


Khe Sanh

Kim Đôi


Kim Long

 

 

 

 

 

La Vang

Lại Ân


Lăng Cô


Lang Lang

Linh Thủy

 

 

 

 

 


Loan Lư


Long Hưng


Lương Văn

Mỹ Chánh

Mỹ Lộc

 

 

 

 

 


Mỹ Thủy


Nam Phổ


Ngọc Hồ


Ngô Xá

Nguyệt Biều

 

 

 

 

 

Nhất Đông
Nước Ngọt


Phan Xá


Phanxicô


Phú Bài

 

 

 

 

 


Phú Hậu


Phủ Cam

Phú Xuân

Phú Xuyên


Phù Lương

 

 

 

 

 


Phước Môn


Phước Tuyền


Phước Tượng


Phường Đúc


Phường Tây

 

 

 

 

 

Quy Lai

Quy Thiện


Sáo Cát

Sơn Công


Sơn Quả

 

 

 

 

 


Sơn Thủy

Tân Lương


Tân Mỹ


Tân Thủy


Tây Linh

 

 

 

 

 

Tây Lộc


Thạch B́nh


Thạch Hăn


Thanh Tân

Thành Công

 

 

 

 

 


Thần Phù


Thi Ông


Thiên An


Thuận Nhơn


Thủy Yên

 

 

 

 

 


Thừa Lưu

Tiên Nộn


Trí Bưu


Triều Sơn Nam


Truồi

 

 

 

 

 


Vinh Ḥa

Xuân Long

Xuân Thiên

 

 

         

 

 

 

 

 

Tài liệu tham khảo :

1. 77 Giáo xứ chính của Giáo phận Huế (theo ABC) (tính đến 5.2009, không tính An Vân)
2. Website TGP Huế
3. VietCatholic
4. Website HĐGM Việt Nam
5. Internet
 


...............................

Rất mong nhận được sự giúp đỡ để bổ sung những thiếu sót

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com