Tổng Gio phận Huế

Danh sch Gio Xứ Gio Họ Tổng Gio phận Huế


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website TGP Huế

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ

Bổn Mạng

Tel
 

 

 

 

 

 

Phủ Cam

01, Đon Hữu Trưng P: Phước Vĩnh, Thnh Phố Huế

 

 

 

 

 

 

 

Thnh phố

 

 

 

 

  An Vn Hương An, Hương Tr, Thừa Thin - Huế

 

 

  Bến Ngự Vĩnh Ninh, TP. Huế

 

 

  Bnh Điền Bnh Điền, Hương Tr, TT. Huế

 

 

  Buồng Tằm hn Hạ, x Dương Ho, t/x Hương Thuỷ, Thừa Thin Huế

Lẽ Truyền Tin

 

  Đ Hn Hương Thọ, Hương Tr, TTH

 

 

  Đốc Sơ Hương Sơ, TP. Huế

 

 

  Dng Cha Cứu Thế Phường Ph Nhuận, TP. Huế

 

 

  Gia Hội Phường Ph Ct, TP. Huế

 

 

  Kim Long Phường Kim Long, TP. Huế

 

 

  Ngọc Hồ Hương Hồ, Hương Tr, TTH

 

 

  Ph Hậu Phường Ph Hậu, TP. Huế

 

 

  Phường Đc Phường Phường Đc, TP. Huế

 

 

  Nguyệt Biều x Thủy Biều, thnh phố Huế

 

 

  Phanxic Phường Ph Nhuận, TP. Huế

 

 

  Phủ Cam Phường Phước Vĩnh, TP. Huế

 

 

  Sơn Thủy A Lưới, TTH

 

 

  Tn Thủy Tổ 17, Vĩ Dạ, Thnh Phố Huế

 

 

  Ty Linh Phường Thuận Lộc, TP. Huế

 

 

  Ty Lộc Phường Ty Lộc, TP. Huế

 

 

  Thin An Thủy Xun, TP. Huế

 

 

         
         
Hương Ph An Truyền Ph An, Ph Vang, TTH

 

 

  Cự Lại Ph Hải, Ph Vang, TTH

 

 

     Gh An Dương      
     Gh Kế Sung      
     Gh Thanh Dương      
  Dim Tụ Vinh Thi, Ph Vang, TTH

 

 

  Dưỡng Mong Vinh Thi, Ph Vang, TTH

 

 

  Ha An Ha An, Ph Thanh, Ph Vang TTH    
      Gh Hương Giang      
      Gh Hương Ha      
      Gh Hương Lộc      
  Hương Ph      
  Lại n Ph Mậu, Ph Vang, TTH

 

 

  Lương Văn Thủy Lương, Hương Thủy, TTH

 

 

  Mậu Ti Mậu Ti, Ph Mậu, tp. Huế    
  Ph Lương Thị trấn Ph Bi, Hương Thủy, TTH

 

 

  Quy Lai Ph Thanh, Ph Vang, TTH

 

 

  Tn Mỹ Thị trấn Thuận An, Ph Vang, TTH

 

 

  Thần Ph Thủy Chu, Hương Thủy, TTH

 

 

      Gh Dạ L      
      Gh Gip Nam      
      Gh Văn Giang      
  Tin Nộn Ph Mậu, Ph Vang, TTH

 

 

  Vĩnh Lại Vĩnh Lại, Ph Thanh, Ph Vang    
         
         
Hải Vn

An Bằng

Vinh An, Ph Vang, Thừa Thin Huế

 

 

 

     Gh An Mỹ

 

 

 

  Cầu Hai x Lộc Tr, huyện Ph Lộc, tỉnh Thừa Thin-Huế    
 

     Gh Đ Bạc

x Lộc Điền, huyện Ph Lộc, tỉnh Thừa Thin

 

 

  Chnh Xun X Lộc Tr, Huyện Ph Lộc, Thừa Thin    
  H Thanh Vinh Thanh, Ph Vang, TTH

 

 

  H c Vinh An, Ph Vang, TTH

 

 

  Hi Dừa Thị Trấn Lăng C, Ph Lộc, TTH

 

 

  Ha Đa (*) Ph Đa, huyện Ph Vang,TTH

 

 

  Hương Ph Hương Ph, Nam Đng, TTH

 

 

  Lăng C Thị trấn Lăng C, Ph Lộc, TTH

 

 

  Loan L Thị trấn Lăng C, Ph Lộc, TTH

 

 

  Nam Phổ (*) Ph Thượng, Ph Vang, TTH

 

 

  Nước Ngọt Lộc Thủy, Ph Lộc, TTH

 

 

  Ph Xuyn Lộc Thủy, Ph Lộc, TTH

 

 

     Gh Phước Hưng (*) X Lộc Thủy, Huyện Ph Lộc, TThừa Thin Huế

 

 

  Phường Ty X Vinh Hưng - Huyện Ph Lộc - Tỉnh Thừa Thin Huế

 

 

      Gh Mỹ Lợi Lng Mỹ Lợi, x Vinh Mỹ, Huyện Ph Lộc, Thừa Thin Huế.

 

 

      Gh Phường Đng x Vinh Hưng - Huyện Ph Lộc - Tỉnh Thừa Thin Huế

 

 

      Gh Lương Viện thn Lương Viện, x Vinh Hưng, Ph Lộc, Thừa Thin Huế.    
  Phước Tượng Lộc Tr, Ph Lộc, TTH

 

 

      Gh Ha An      
  Truồi Lộc An, Ph Lộc, TTH

 

 

  Thừa Lưu Lộc Tiến, Ph Lộc, TTH

 

 

  Thủy Yn

Lộc Thủy, Ph Lộc, TTH

 

 

  Vinh Ha Vinh Hiền, Ph Lộc, TTH

 

 

      Gh Đng Dương      
      Gh Mỹ      
      Gh Nam Trường      
      Gh Nghi Giang      
      Gh Thnh Tm      
  Xun Thin Vinh Xun, Ph Vang, TTH

 

 

         
Quảng Trị An Đn Triệu Thương, Triệu Phong, QT

 

 

  An Lộng      
  Bắc Cửa Việt      
  Bố Liu Triệu Ha, Triệu Phong, QT

 

 

  Cng Mỹ Chnh lng Mỹ Chnh thuộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị    
  Cy Đa Hải Thọ, Hải Lăng, QT

 

 

  Din Sanh Hải Thọ, Hải Lăng, QT

 

 

     Gh Gip Hậu      
   Dương Lệ Đng      
  Đại Lộc Triệu Thuận, Triệu Phong, QT

 

 

      Gh Dương Lộc x Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.    
     Gh Dương Lệ Văn x Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.    
     Gh Phc Lộc Khng cn nh thờ [ Xem Lược Sử ]    
         
  Đng H Thị x Đng H, QT

 

 

  Đồng Gim x Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

 

 

  Hội Điền      
  Kẻ Văn Hải Tn, Hải Lăng, QT

 

 

  Khe Sanh

 

 

  Kim Giao (*)    
  La Vang Hải Ph, Hải Lăng, QT

 

 

  Mỹ Chnh Hải Chnh, Hải Lăng, QT

 

 

  Mỹ Lộc Triệu Ha, Triệu Phong, QT

 

 

  Nam Ty Nam Đng, Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

 

 

  Ng X Triệu Trung, Triệu Phong, QT

 

 

     Gh An Lưu      
     Gh Gia Đẵng      
     Gh Nghi Lễ      
  Nhu L Khng cn nh thờ. Xem [ Lược sử Gx Nhu L ]    
  Phan X Triệu Đại, Triệu Phong, QT

 

 

  Phước Mn (*) X Hải lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 

 

  Phước Tuyền Cam Thnh, Cam Lộ, QT

 

 

  Tn Lương Hải Chnh, Hải Lăng, QT

 

 

  Thạch Hn Phường I, Thị x QT

 

 

  Thuận Nhơn Hải Vĩnh, Hải Lăng, QT

 

 

     Gh Thi ng x Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

 

 

  Tr Bưu Phường 2, Thị x QT

 

 

     ĐT Thomas Thiện

 

 

         
Hương Quảng Phong Dương Sơn Hương Ton, Hương Tr, TTH

 

 

  Đại Lược      
  Đại Ph      
  Đng Lm Quảng Vinh, Quảng Điền, TTH

 

 

       Gh Đồng Bo

 

 

 

       Gh Osa

 

 

 

       Gh Thanh Cần

 

 

 

  Hải Nhuận Phong Hải, Phong Điền, TTH

 

 

  Hương Lm Điền Hương, Phong Điền, TTH

 

 

  Kim Đi Quảng Thnh, Quảng Điền, TTH

 

 

  Linh Thủy Quảng Ngạn, Quảng Điền, TTH

Đức Mẹ Ln Trời (16/8)

 

       Gh Thế Ch

 

 

  Lương Mai      
  Nhất Đng Điền Hương, Phong Điền, TTH

 

 

  Nhất Ty  (*) Điền Hương, Phong Điền, TTH

 

 

  Ph Xun Phong Ha, Phong Điền, TTH

 

 

  Sơn Cng Hương Vn, Hương Tr, TTH

 

 

  Sơn Quả Sơn Quả, Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thin Huế

 

 

      Gh Bồ Điền      
  Thạch Bnh Thị trấn Sịa, Quảng Điền TTH

 

 

  Thanh Tn Phong Sơn, Phong Điền, TTH

 

 

  Thnh Cng Quảng Cng, Quảng Điền, TTH

 

 

  Triều Sơn Nam Hương Vinh, Hương Tr, TTH

 

 

         
         
  Long Hưng Khng cn nh thờ

 

 

  Mỹ Thủy Triệu Ha, Triệu Phong, QT - Khng cn nh thờ

 

 

  Ph Bi (*)

 

 

  Quy Thiện (*)

 

 

  Xun Long (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dng Đức Mẹ V Nhiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www      GXGH VietNam   Web TGP Huế

 

< Trang Web đang được xy dựng >

< Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >