Tổng Giáo phận Huế

Danh sách Linh mục Tổng Giáo phận Huế


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website TGP Huế

< Cần update Nhiệm sở và Địa chỉ liên lạc >

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  FX. Trần An  31.12.1970 01.01.2008     Đan Viện Thiên An
  Bart. Nguyễn Quang Anh 09.01.1938 1964 Quản xứ Hà Úc  
 

Phanxicô Xaviê Ngô Văn Ái

1983 13/5/2017 Quản xứ

Mỹ Lộc

 

Đôminicô Phan Văn Anh

1958 2001   Quy Lai

 (054) 3859.882

 

Gioankim Nguyễn Binh

1983 22/05/2018    

 

 

Phêrô Nguyễn Văn Bính

1980 12/6/2015 Quản xứ Đông Lâm

 

 

Giuse Nguyễn Thái B́nh

1986 22/05/2018 Phó xứ Bố Liêu

 

  Mic Hy Lê Ngọc Bửu     Quản xứ Ḥa Đa  
  G.B. Trần Kim Cang 1986 7/10/2020      
  FX. Nguyễn Văn Cần 1953 1994 Quản xứ An Vân (054) 3860.510
 

Giuse Hoàng Cẩn

1944; 1973 < Hưu >  

(054) 3530.115

  Giuse Nguyễn Văn Chánh 1948 1975   Đại diện GM  
  Micae Hy Nguyễn Văn Châu (TT) 15.01.1928 01.09.1994      
 

Gioankim Trần Ngọc Chương

1982 22/05/2018 Phó xứ Phanxicô

 

  Phêrô Nguyễn Thái Công 19.09.1974 11.09.2008   B́nh Điền Ḍng Thánh Tâm - thaicong74@gmail.com
  Đaminh-Xuyên Vũ Ngọc Cương     Chánh xứ Sơn Thủy  
  Giuse Phạm Xuân Cường 07.12.1975 25.08.2011 Quản xứ Quy Lai 0905.660.557
 

Micae Ngô Quang Danh

18.12.1978 4/9/2012 Quản xứ Phước Tuyền

0163.9977.151

  Giuse Trần Đức Diễn 1971 2002 Quản xứ Diên Sanh (053) 3720.615 - dientran2007@gmail.com
  Đôminicô Lê Đ́nh Du 1970 2002 Quản xứ Thiện Loại (053) 3829.291 - domidu@gmail.com
  Phaolô Đào Ngọc Duy   28/8/2019 Phó xứ Hà Úc  
  Phêrô Nguyễn Quang Duy 28.10.1944 21.06.1975   ĐMHCG  
  Giuse Trần Văn Duy 1981 12/6/2015      
 

Antôn Hồ Đắc Dũng

1985 22/05/2018   ĐCV

 

 

AnTôn Nguyễn Như Hùng Dũng

23.09.1978 4/9/2012 Quản xứ Cầu Hai

0935.786.565

  Đa Minh Phạm Văn Dũng 23.07.1972 30.10.2003   Bến Ngự  
  Đa-minh Phan Văn Dũng  05.07.1968 25.09.2001     DCCT
 

Giuse Trần Hữu Đạt

1980 12/6/2015    

 

  Antôn Huỳnh Đầy    01.02.1954 07.09.2000     Bề trên Ḍng Thánh Tâm
  Giuse Nguyễn Điền 1945 1998 Quản xứ Sơn Quả 0934.799.299
  Giuse Ngô Văn Định 22.03.1977 04.09.2012 Quản xứ Nguyệt Biều Ḍng Thánh Tâm
  Giuse Lê Công Đức  01.01.1959 07.06.2003   ĐCV  
  Maria GB. Nguyễn Hiếu Đức 1987 7/10/2020      
  Micae Nguyễn Hữu Đức 02.06.1974 29.06.2001   Kim Long  
 

Phêrô Nguyễn Hữu Giải

,1941 1972   Nhà Hưu Dưỡng

(054) 3860.821

  Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang 1933 1959   Nhà Chung (054) 3831.967
 

Antôn Nguyễn Ngọc Hà

1956 1996   GĐ Caritas

(054) 3984.946

  Bênêdictô Ngô Văn Hài     Quản xứ Ngọc Hồ 0905.848.809
  FX. Nguyễn Hoàng Hải 1947 1974 Quản xứ Tân Thủy (054) 3866.494
  Gioan Nguyễn Ngọc Hải  29.06.1974 28.06.2006     DCCT
  Micae Phạm Ngọc Hải 1969 2001   Tiền Chủng viện (054)2212.037
  Phêrô Phạm Thanh Hải  17.02.1969 30.10.2003     Ḍng Thánh Tâm
  Đỗ. Hiêr. Ng. Ngọc Hàm 16.08.1939 13.06.1968   Nhà Chung 0163.385.7107
  Giuse Huỳnh Đ́nh Hào 1978 19/6/2010 Quản xứ

Cây Da
Càng Mỹ Chánh
Càng An Thơ
Càng Câu Nhi
Càng Trung Đơn

(053)2216.100
  Giacôbê Lê Sĩ Hiền 1942 1972   La Vang (053) 3873.280 - TT Thánh Mẫu La Vang
  GB. Nguyễn Hiệp 04.04.1965 01.01.2007 Quản xứ An Đôn (054) 3552.641 - nguyen98@gmail.com
 

GB. Phạm Ngọc Hiệp

1949 1975   Nhà Hưu Dưỡng

(054) 3876.758

  Phaolô Nguyễn Văn Hiệu 21.01.1960 1/1/2007 Quản xứ Hương Phú (054) 3893.848
  Phêrô Phạm Ngọc Hoa 1957 2000 Quản xứ Phường Tây (053) 3565.130
  Ignatiô Lê Quang Ḥa 1964 2002 Quản xứ Nhất Đông  
  Fx. Nguyễn Đức Hoà 1975 2002   Nhà Chung (053) 3871.935 - Phanxicoxaviehoa@yahoo.com 
  Giuse Dương Như Hoan  21.06.1941 19.05.1968   ĐCV  
 

Gioakim Lê Thanh Hoàng

1934 1968   Hưu

(054) 3826.742

  Giuse Lê Văn Hồng 20.02.1978 19-06-2010 Quản xứ Trí Bưu (054) 3885.315
  Gioakim Nguyễn Văn Hùng 1946 1973 Quản xứ Tiên Nộn
Thanh Tiên
(054) 3851.182
  GB. Nguyễn Thành Hưng  11.10.1968 19.06.2002     DCCT
  Giuse Trần Hưng 1987 7/10/2020      
  Têphanô Nguyễn Hữu   19-06-2010 Quản xứ Đá Hàn
Buồng Tằm
(054) 3554.520
 

Gioakim Nguyễn Chí Hữu

1970 2001 Quản xứ Cự Lại

(054) 3871.097

 

Giuse Nguyễn Hữu Quốc Huy

1981 8/9/2016   Du học

 

 

FX Nguyễn Văn Huy

1946 1975   Nhà Chung

0914.025.144

  Matthêô Phạm Khắc Huy 1986 7/10/2020      
  G.B. Phạm Quốc Huy 1974 2002   Nhà Chung  
 

Batôlômêô Hoàng Quang Hùng

1982 12/6/2015 Quản xứ Kim Đôi

 

 

Micae Nguyễn Văn Hưng

1982 13/5/2017 Quản xứ

Thành Công

  Đa-minh Phan Hưng 18.07.1954 04.06.1997   TT. Mục Vụ (054) 3817.948
  Micae Trần Minh Huy Huyền 1940 1972   Nhà Chung  
  Phêrô Nguyễn Đức Ḥa 1976 4/6/2009   Phước Tuyền (053) 3871.935
  Đaminh Trần Bá Kha 1983 13/5/2017 Quản xứ

Thạch B́nh

 

Đôminicô Lê Duy Khánh

24.08.1978 4/9/2012 Phó xứ La Vang

0122.5715.321

 

Phaolô Nguyễn Duy Khánh

1980 12/6/2015 Quản xứ Phú Xuyên
Phước Hưng

plduykhanh@yahoo.com

  Phêrô Phan Tấn Khánh  23.11.1968 22.06.2001 Giám học ĐCV  
  Matthêô Lê Anh Khoa 1982 12/6/2015      
 

Phaolô Nguyễn Hữu Khoa

1980 13/5/2017 Quản xứ

Hải Nhuận

  Phêrô Lê Đ́nh Khôi 1937 1969   Nhà Chung  
 

Đaminh Nguyễn Hữu Khôi

1982 12/6/2015   Du học

 

 

Phaolô Trần Khôi

1953 1996   Sáo Cát

(054) 3873.697

  Simon Trương Duy Lam   28/8/2019 Phó xứ Phú Cam  
 

Gioan Baotixita Trần Sơn Lâm

15.08.1978 4/9/2012 Quản xứ Thạch Hăn

0935.011.722

  Phêrô Phạm Đ́nh Lân   28/8/2019 Phó xứ La Vang  
  Giêrô. Emi Đỗ Minh Liên 28.12.1945   28.10.1995   Sơn Thủy Phó Bề trên Gđ. Học viện Ḍng Thánh Tâm
  Philipphê Hoàng Linh     Quản xứ Tây Lộc  
  Phêrô Nguyễn Quang Long   28/8/2019 Phó xứ Phú Cam  
 

Têphanô Mai Thanh Long

1981 22/05/2018 Phó xứ Khe Sanh

 

  Giuse Trần Văn Lộc 1936 1962   SàiG̣n (08)3991.0931
  Phêrô Nguyễn Văn Lời 1988 7/10/2020      
 

Phaolô Nguyễn Luận

1955 1994 Quản xứ Loan Lư

(054) 3860.914

  Giuse Phạm Đ́nh Luận 1982 8/9/2016 Quản xứ Đại Lược
Lương Mai
Đại Phú
 
  Bênađô Trần Lương 1955 1994 Quản xứ Phù Lương (054) 3861.454
  Tađêô Nguyễn Văn Lư 1946 1974      
  Phêrô Nguyễn Lân Mẫn 24.12.1937 30.05.1964   ĐCV (054) 3529.513
  Giuse Phan Miên 1960 2000   Nhà Chung 0987.378.438
 

Matthêu Trần Bảo Minh

1986 22/05/2018   Du học

 

  FX Trần Quang Minh 1975 4/6/2009     Ḍng Thánh Tâm Huế
  FX. Trần Vương Quốc Minh 22.09.1970 04.11.2004 Quản xứ Khe Sanh 0168.2686.549 - fxquocminh@gmail.com
  Grêgôriô Nguyễn Đ́nh Mỹ 1988 7/10/2020      
  Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ 1948 1975   Nhà Chung  
  Gioakim Bùi Khắc Nam   28/08/2019      
  Phaolô Đặng Văn Nam 1960 2001 Quản xứ An Truyền (054) 3867.751 - pmdnam@gmail.com
  P.X. Nguyễn Vân Nam 1937 1969   Nhà Chung (054) 3834.359
  Phêrô Phạm Linh Nghi 02.06.1979 19/6/2010 Quản xứ Ngô Xá 0942.234.733
  G.B. Lê Văn Nghiêm 1942 1976     (054) 3871.368
  Phêrô Lê Văn Ngọc 1920 1948   Nhà Chung  
 

Gioan Baotixita Phan Ngọc

1983 13/5/2017  

Du học

  Phêrô Huỳnh Văn Nguyên 25.08.1978 19/6/2010 Quản xứ

Nam Tây

0914.203.021
 

Matthêu Trần Nguyên

1975 4/6/2009 Quản xứ Bố Liêu

(054) 3554.242

  FX Nguyễn Thiện Nhân 10.07.1975  11.09.2008 Quản xứ Phú Hậu  
  Phaolô Hoàng Nhật 17.11.1969 04.11.2004 Quản xứ Thừa Lưu (054) 3556.227
  Anrê Ngô Văn Nhơn 1943 1970   Hưu (054) 3515.241

Ga. Bosco Dương Quang Niệm

1952 2003 Quản xứ Dưỡng Mong

(054) 3821.092

  Giuse Đặng Văn Niên 01.06.1976 1/1/2007   Mục vụ HN (054) 3763.377
  Phaolô Ngô Văn Phi  03.01.1970 28.06.2007 Phó xứ ĐMHCG DCCT
 

Đôminicô Lư Thanh Phong

1971 2002 Quản xứ Tu nghiệp

0905.854.224

 

Anrê Lê Minh Phú

05.11.1978 4/9/2012 Quản xứ Lại Ân
Mậu Tài

0934.674.536 anrephu@Gmail.com

 

Giuse Vơ Văn Phú

12.09.1973 23.02.2006 Quản xứ Phan Xá (053) 3710.092
 

Batôlômêô Nguyễn Phúc

1985 22/05/2018 Quản xứ Tân Lương

 

  Anrê Nguyễn Văn Phúc 1943 1972 Quản xứ   (054) 3550.132
  Giuse Lê Viết Phục  06.01.1928 08.09.1955     Ḍng Chúa Cứu Thế
  Barnaba Trần Đ́nh Phục 12.01.1977 1/1/2007 Phụ tá Đặc trách Chũng Sinh  
 

Phêrô Nguyễn Văn Phước

27.11.1973 1/1/2007 Quản xứ Thanh Tân

(053) 3719.538 - petphuocty@yahoo.com

 

Đôminicô Phan Phước

1947 1975   Tây Linh

0905.101.061

  Luca Lê Viết Phương  16.07.1975 28.06.2007   Đại Phúc  
 

Gio-gi-ô Nguyễn Thành Phương

1966 2003 Thư kư TGM

0914.156.634 - georgesphuong@gmail.com

  FX. Trần Phương 1958 1996     (053) 3861.483
  Giuse Cái Hồng Phượng 1947 1974   Xuân Thiên (054) 3987.622
 

Giuse Phạm Hữu Quang

1983 8/9/2016 Quản xứ Sơn Quả
Bồ Điền

 

 

Phaolô Trần Văn Quang

28.05.1976 1/1/2007 Quản xứ Dương Sơn

(053) 3876.444
paulusquang@yahoo.com
phaoloquang@gmail.com

 

Phêrô Trần Văn Qui

       

0914.479.728 - Văn Pḥng Bác Ái & Xă Hội

  Giuse Hoàng Quốc 01.08.1970 03.12.2002 Quản xứ Triều Sơn Nam (054) 3557.074
  Antôn Lê Anh Quốc 1974 2002 Quản xứ Đông Hà (054) 3860.843
  Đôminicô Trương Văn Quy 10.05.1967 04.11.2004 Quản xứ Chánh Xuân (054) 3566.105
 

GB. Lê Quang Quư

1946 1975   Nghĩ dưỡng

Phường 2, Thị xă QT

  Augustino Hồ Văn Quư 1939 1962   Nghỉ hưu (053) 3873.256
 

Đaminh Phạm Linh Quyền

1984 22/05/2018 Phó xứ Phú Cam

 

  Giuse Phan Văn Quyền 08.02.1975 1/1/2007 Quản xứ Lăng Cô (054) 3568.570
 

Antôn Dương Quỳnh

1949 1975 Quản xứ TĐD GP Huế
Phanxicô Xavier

 

  Têphanô Huỳnh Quang Sanh  15.05.1940 21.05.1972     Đan Viện Thiên An
 

Phaolô Ngô Thanh Sơn

1952 1994   <Nhà hưu dưỡng>

(054) 3874.412

  Gioakim Trần Đ́nh Tạo   18/4/2016 Quản xứ Lương Văn  
  Phaolô Phạm Tá 1955 1996 Quản xứ   (054) 3873.442
  Phêrô Lưu Văn Tâm  07.05.1968 07.06.2003   ĐCV  
 

Giuse Nguyễn Hữu Tâm

1982 12/6/2015    

 

  Anrê Nguyễn Văn Tâm 19.07.1945 30.04.1978   Thiên An  
   Giuse Phạm Văn Tuệ     Quản xứ An Bằng  
  Phêrô Phan Xuân Thanh 1947 1973   Gia Hội (054) 3525.352
 

Gioan Boscô Trần Anh Thao

1984 8/9/2016 Quản xứ Nhất Tây

 

  Matthêô Mai Nguyên Vũ Thạch 08.09.1972 04.11.2004 Quản xứ Diêm Tụ 91-445-8145 - maivuthach@gmail.com
  Antôn Nguyễn Văn Thăng 1961 2000 Quản xứ Kim Long 0934.769.946
  Anrê Phạm Tấn Thăng 1987 7/10/2020      
 

Antôn Lê Văn Thắng

17.11.1975 19/6/2010 Quản xứ Hương Lâm

(054) 3873.379

  Phaolô Nguyễn Trung Thật 1987 7/10/2020      
 

Phaolô Trần Thắng Thế

1954 1996 Quản xứ Phường Đúc

(054) 3861.108

  Philippe Nguyễn Bá Thộng     Quản xứ Thuận Nhơn  
  Micae Ngô Văn Thuận 1980 12/6/2015 Quản xứ Sơn Công  
  Giuse Hồ Thứ 07.08.1959 07.09.2000 PGĐ ĐCV  
  FX Nguyễn Văn Thương 21.08.1975 1/1/2008 Quản xứ Phù Lương  
  Phaolô Trương Minh Tiên 04.11.1976 1/1/2007 Quản xứ Mỹ Chánh (053) 3867.918
 

Giuse Nguyễn Văn Tiến

11.10.1976 11.09.2008   Mục vụ HN

(054) 3890.750

  Phêrô Vơ Xuân Tiến  06.07.1972 29.06.2001 Quản lư ĐCV  
  Gioakim Trần Minh Tín 1987 7/10/2020      
  Giuse Dương Bảo Tịnh 01.10.1973 4/6/2009     Ḍng Thánh Tâm Huế
  GB. Nguyễn Thế Ṭng 1968 2003 Quản xứ Hói Dừa (054) 3874.709 - GBTong@Gmail.com
  Vincentê Lê Phú Ngọc Trăn 1964 2001 Quản xứ Thần Phù (054) 3874.636
 

FX Nguyễn Ngọc Triều

1985 22/05/2018 Phó xứ Thủy Yên

 

  Phêrô Huỳnh Trọng 1970 2002   Thủy Yên (054) 3872.524
  Phaolô Nguyễn Trọng 14.09.1950 04.01.1976 Quản xứ Tân Mỹ (054) 3872.358
  Phaolô Tống Thanh Trọng 1941 1975   Nhà Hưu Dưỡng (054) 3569.913
 

Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung

1980 4/9/2012 Quản xứ Phước Tượng

091-472-9747 - hieutrung2012@gmail.com

 

Micae Nguyễn Văn Trường

1980 12/6/2015 Quản xứ Kẻ Văn

 

 

Đaminh Trần Công Truyền

1984 22/05/2018   Du học

 

  Phêrô Hoàng Minh Tuân   1/1/1978 Chánh xứ Phú Xuân (053) 3876.439
 

Gioan Nguyễn Đức Tuân

1943 1972   Nhà Hưu Dưỡng

 

  GB Nguyễn Như Tuấn,   28/08/2019      
  Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn 1986 7/10/2020      
 

Bênêđitô Phạm Tuấn

1973 2003 Nhà Giáo Phận

(054) 3676.185

  Grêgôriô Trần Văn Tuấn  01.07.1972 04.09.2012     Đan Viện Thiên An
 

Giuse Phạm Văn Tuệ

1958 2001 Quản xứ An Bằng

(054) 3553.406

 

Đôminicô Nguyễn Tưởng

1957 1996 Quản xứ Kế Sung ??

(054) 3553.103

 

G.B Hoàng Thanh Tùng

1984 22/05/2018 Quản xứ Đại Lộc

 

  Mathêô Phan Văn Tùng     Quản xứ Hà Thanh (054) 3566.105
 

Phaolô Nguyễn Tuyên

1985 22/05/2018 Phó xứ Trí Bưu

 

 

Mathêu Phan Văn Tuyên

1984 22/05/2018 Quản xứ Vinh Ḥa

 

  Antôn Nguyễn Văn Tuyến 1946 1976 Quản xứ Chính ṭa - Phủ Cam (054) 3528.187  - antontuyen@gmail.com 
 

FX. Hồ Văn Uyển

04.12.1977 1/1/2007 Quản xứ Nước Ngọt

(053) 3876.748

  Stan. Nguyễn Đức Vệ 1944 1971   Nhà Chung (054) 3830.301
  Phêrô Nguyễn Thái Vạn (DTT)     Quản xứ Bến Ngự  
 

 G.B Lê Khoa Vi

1985 22/05/2018   Du học

 

  Bênêđictô Lê Quang Viên 1967 2001   Quản Lư (054) 3824.937
 

Giuse Trần Viết Viên

1965 2001 Quản xứ Nam Phổ

 

  G. Hoan Nguyễn Hữu Vịnh 11.11.1925 26.05.1970   Phủ Cam  
  Phaolô Nguyễn Ngọc Vịnh 07.03.1976 19.06.2010 Quản xứ Linh Thuỷ 0169.716.3265
  Phêrô Nguyễn Vũ 12.08.1975 11.09.2008 Quản xứ Đốc Sơ (054) 3555.779  -  petnguyenvu@gmail.com
  Augustinô Nguyễn Đại Vũ 03.03.1978 19/6/2010 Quản xứ Truồi  
 

Gioan Baotixita Phạm Xứ

08.10.1967 11.09.2008 Quản xứ Kim Giao
Mỹ Thủy

phamxu@Gmail.com

             
             
             
             
 

Ḍng Thánh Tâm

         
  Phêrô Nguyễn Xuân B́nh   28/08/2019      
 

Giuse Trần Sĩ Chung

1978 22/05/2018    

 

 

Đaminh Xuyên Vũ Ngọc Cương

1980 22/05/2018    

 

 

Augustino Đặng Văn Dũng

1980 22/05/2018    

 

  Tôma Bùi Duy Đặng   28/08/2019      
 

Giuse Trần Văn Điển

1985 22/05/2018    

 

 

Antôn Đinh Văn Đ

1982 22/05/2018    

 

  Antôn Nguyễn Văn Đức   28/08/2019      
  Antôn Phạm Văn Hưng   28/08/2019      
 

Đaminh Trương Minh Quả

1980 22/05/2018    

 

 

Phaolô Đỗ Văn Thê

1979 22/05/2018    

 

 

Giuse Nguyễn Văn Thiện

1980 22/05/2018    

 

 

Vinh Sơn Trần Văn Duy

1984 13/5/2017    

 

 

Phêrô Vũ Văn Hiển

1971 13/5/2017    

 

  Phêrô Nguyễn Đ́nh Phúc   28/08/2019      
  Giuse Nguyễn Văn Thắng 1978 13/5/2017      
 

Giuse Phạm Công Thật

1979 13/5/2017    

 

 

Phêrô Nguyễn Văn Thể

1974 13/5/2017    

 

  Phaolô Trần Đ́nh Vẹn   29/08/2019      
  Phêrô Vũ Văn Vượng 1982 13/5/2017      
  Giuse Trần Văn Yên 1983 13/5/2017      
  Vinh Sơn Trần Văn Mong 1979 8/9/2016     DTT
  Giuse Vũ Văn Tuấn 1981 8/9/2016    

DTT

 

 

       

 

Tài liệu tham khảo :

* Lịch ngày nhận xứ của các Linh mục Tân Quản xứ (Từ 10 - 15.10.2016)

* Thông báo của Ṭa Tổng Giám Mục Huế về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các Linh mục trong tháng 5.2014

*. Tổng giáo phận Huế bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục (24/10/2012)

 


Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com