Gio phận Kontum

Danh sch Gio Xứ & Gio Họ Gio phận Kontum


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Kontum

             

Gio Hạt Gio xứ & Gio họ Địa chỉ Cha xứ Tel

             
    Nh Thờ Chnh Ta 13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx Kontum,      
    Chủng Viện Thừa Sai 56 Trần Hưng ạo, TP Kontum, Tỉnh Kontum      
             
  Miền Kontum          
               
      Hạt Kontum          
    Đăk Giấc X Đăk Mn, H.Đăk Glei, Kon Tum      
    Đăk Kia Thn Đăk Kia x: Đon Kết : Kon Tum      
      Đăk Ng x Đăk Ng, Huyện Kon Plng Tỉnh: Kon Tum      
    Đăk Tn Thn 3- H. Kon Rẫy Tỉnh: Kon Tum      
    Klu Rơngol  X Ia Chim, tp Kontum      
    Kon Jơdreh X Đăk Bl, tp Kontum   (060) 861-653  
    Kon Robang thn Kon Rơbang, x Vinh Quang, Kontum   (060) 864-992  
    Kon Xơmluh thn Kon Xơmluh, x Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum   (060) 862-084  
    Mang La X Ngọc Bay, Tx. Kontum   (060) 862-372  
        Gh Kon Hngo Klah x Ngọk Bay, Tp. Kon Tum, tnh Kon Tum      
    Phương Ha thn Phương Ha, x on Kết, tỉnh Kontum   (060) 863-314  
    Phương Nghĩa 3 L Tự Trọng, tp Kontum      
    Phương Qu x Vĩnh Quang, Tx. Kontum   (060) 861-933  
    Pơlei Jơrp thn Pơlei Jơrp, X Đăk Năng, tp Kontum    (060) 862-372  
    Pơlei Rơhai thn Plei Rơhai, P. L Lợi, Tx. Kontum   (060) 864-220  
    Tn Điền X Đon Kết, tp. Kontum      
    Tn Hương 92 Nguyễn Huệ, tp Kontum    (060) 864-262  
    Tn Pht Phường Trần Hưng Đạo, tp Kontum          
    Tn Ph x Ha Bnh, Tx. Kontum      
    Trung Nghĩa x Ha Bnh, Tx. Kontum      
    V Lm 274 Trần Nhn Tng, P. Quang Trung, tp Kontum      
             
       Hạt Đăk Mt          
    ăkCh thn ăkCh, x Ngọc Tụ, H. ăkT, tỉnh Kontum      
    Dăk Jk x Đăk Mn H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum      
    Dak Long (?) x Đăk Long H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum      
    ăkMot thn ăkMot, Ttr. PleiKan, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum      
    Đăk Rao Kram - Tri Lễ H. Đăk T Tỉnh: Kon Tum      
    Đăk Tuk        
        Gh Ya Tun x Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum      
    Kon Hring Thn Kon Hring, Din Bnh, Đak T, Kontum      
    Tea Hnă x Đăk Tờ Kan H. Tumơrng Kon Tum      
    Tea-Rơxa x Đăk Trăm, h. Đăk T, KonTum      
             
        Hạt Đăk H          
    Đăk Kơđem Huyện Đăk H, X Đăk Ui Tỉnh: Kon Tum      
    Dăk Mt x Đăk Mar Huyện. Đăk h Tỉnh: Kon Tum      
    Hơ Moong Kơtu x: Hơmoong, Huyện Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum      
    Hơ Moong Thn Đăk Wơk, x Hơ Moong, H. Sa Thầy Kon Tum      
    Kleng Thị trấn Sa Thầy, H. Sa Thầy, Kon Tum      
    Kon Bơbăn thn Kon Bơbăn, x Ngọc Ro, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Gung x Đăk Mar H. Đăk h Tỉnh: Kon Tum      
    Kon Trang thn Kon Trang Mơnei, x Dakla, H. ăkH, tỉnh Kontum      
       - Kon Hngo Klah x Ngọk Bay, Tp. Kon Tum, tnh Kon Tum      
    Ling La thn 5, x Đăk Pxi, huyện Đăk H, Kontum      
    Plơei Kơbei x Sa Bnh , H. Sa Thầy, T. Kontum      
    Rờ Kơi Lng Kram, x Rờ Kơi H. Sa Thầy Kon Tum      
             
  Miền Gia Lai          
             
     Hạt Pleiku          
    An Mỹ 595 Đc: X An Ph, Tp Pleiku, Gialai      
    ức An 20 Wưu, Phường Ia Kring, TP. Pleiku   (059) 824-838  
    Đức Mẹ VN Hoa Lư        
    Hiếu ạo P. Yn ổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    Hiếu Đức Phường Yn Đỗ, Thnh phố Pleiku, tỉnh Gia Lai      
    Hiếu Nghĩa Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai      
    Ha Bnh 82 Hn Thuyn  x Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    La Sơn        
    Phaol Plei Ku 325 Nguyễn Viết Xun P. Hội Ph Pleiku      
    Ph Thọ x An Ph, Tp. Pleiku   (059) 861-130  
    Plei Chuet P.Thắng Lợi, Tp Pleiku, Gia Lai      
    Thnh Tm 542 Hng Vương, Hội Ph, TP. Pleiku   (059) 823-408  
    Thăng Thin 2 Quang Trung, Ty Sơn, TP. Pleiku   (059) 824-713  
    Tin Sơn x Tn Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai   (059) 863-178  
    Tr Đa x Tr Đa Tỉnh: Gia Lai      
    Vinh Sơn Hố Bi, X Chư Pơng, H. Chư S, Gia Lai      
             
    Hạt An Kh          
             
    An Sơn x Tn An, H. An Kh, tỉnh Gialai   (059) 832-404  
    An Kh 198 Quang Trung, Ttr. An Kh, H. An Kh, tỉnh Gialai   (059) 832-399  
    Chợ ồn 821 Quang Trung, An Bnh, An Kh Gia Lai      
    Đồng Sơn Tn An, Đăk Pơ Tỉnh: Gia Lai      
             
     Hạt Ayunpa          
             
    Bon Ma Djơng 149 Trần Hưng Đạo, Tx.Ayun Pa, Gialai.      
    Bn Ơi Nu 149 Trần Hưng Đạo, t/x Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai      
    Chroh Ale x Ia Peng , H. Ph Thiện Tỉnh: Gia Lai (      
    Ph Bổn Ttr. Ayun Pa, H. Ayun Pa, tỉnh Gialai    (059) 852-282  
    Ph Thiện thị trấn Ph Thiện, H. Ph Thiện, Gia Lai      
    Ph Tc H. Krng Pa Tỉnh: Gia Lai      
    Plei Athai Ph Thiện, Huyện Ph Thiện, Gia Lai      
             
     Hạt Chư Păh          
    Chư San x Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia lai      
    Đức B Biển Hồ X Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai.      
    Phaol Ia Tim x Ia Tim, H. Chư S, Gialai      
    Ha Bầu x Chư ang R'ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai      
    Ha Ph        
    Ia Kha Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai      
    Ia T x: Ia T, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai      
    Kon Măh x H Ty, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai      
    Ng Sơn x Chư Jr, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai      
    Ninh Đức x Nghĩa Ha H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai      
    Plei Jut X Ia Dr, H. Ia Grai, Gia Lai      
    Plei Tơwer x Đăk Tơ Ve,, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai      
    Ya li x: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai      
             
     Hạt Chư Prng          
    ức Hưng x Thăng Hưng, H Chư Prng, tỉnh Gialai   (059) 843-836  
        Gh Tr Đ (ĐMHCG) x Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    Hong Yn        
    Ia Pia Ia Pia H. Chư Prng Tỉnh: Gia Lai      
    Ph Mỹ thn Ph Mỹ, x Ia Băng, H. Chư Prng, tỉnh Gialai      
    Plei Rơngol Khop x Ia Krl H. Đức Cơ Tỉnh: Gia Lai      
    Thanh Bnh x Thanh Bnh, H. Chư Prng, tỉnh Gialai      
    Thanh H Thn An Ha, X Iadrăng,Chưpon, Gia Lai      
      Hạt Chư S          
    An Tn X Kng Htok Chư S Tỉnh: Gia Lai      
    HBng X H-Bng, Huyện Chư S, Gialai      
    Ph Quang IA HR Thn Ph Vinh, X Ia Blứ, H Chư Pưh, Gia Lai      
    IA DRENG X Ia Hr, H. Chư Pưh, Gialai      
    Mn Ci H. Chư S Tỉnh: Gia Lai      
    Phaol IA TIM x Ia Tim, H. Chư S, Gialai      
    MỸ THẠCH hị trấn Chư S, H. Chư S, Gialai      
    PH NHƠN x Nhơn Ho, H.Chư Pưh, Gialai      
    PH QUANG-IA-Hr x Ia Hr, H. Chư Pưh, Gialai      
    PLEIKLY Thị trấn Nhơn Ha, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai      
     Hạt Mang Yang          
    Angleh        
    Chu Kh x ăkIa, H. Mang Yang, tỉnh Gialai      
    De Sơmei x Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai      
    Kon Mahar thn Kon Mahar, x H ng, H. Chư Pah, Gia Lai      
    Kon Thụp Lng Đak Pnan, Kon Thụp, Mang Yang, Gia Lai      
    La Sơn Ia Băng Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai      
    Lệ Cần x Tn Bnh, H. ăkoa, tỉnh Gia Lai      
    Lệ Ch x Nam Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai      
    Phaol Hneng thn 4, thị trấn Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai      
    Ph Yn Hra x H'Ra, H.Mang Yang, tỉnh Gialai      
    Plei Bng x Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai      
             
             
  Tham khảo          
             
    Bok Do        
    Bon Nu B        
    ĐăkKang thn ĐăkKang Yp, x Dak Hring H. ăkh, tỉnh Kontum      
    ăkKơla thn ăkBli, x ăkAng, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum      
    ăkWơk thn ăkWơh, x Hamong, H. ăkh, tỉnh Kontum      
    Kon Drei x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Hngo Ktu x Vinh Quang, Tx. Kontum      
    Kon Hơnong thn Kon Hơnong, x ăkTơkan, H. ăkT, tỉnh Kontum      
    Kon Hring hn Kon Hring, x Din Bnh, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Jơri Xut x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Kơla hn Kon Kơla, x ăkPơxi, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Kơpat x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Mah thn Kon Mah, x h ty, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai      
    Kon Mơnei Xơlam x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Mơnei Kơtu x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Rơlang x ăk Bla, Tx. Kontum      
    Pleichuet

x Chu Ă, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

  (059) 861-064  
    Pơlei Tơwer Plei Hreng x Ha Ph, H. Chư Pah, tỉnh Gialai   (060) 864-283  
    V Lm 274 Trần Nhn Tng, P. Quang Trung, tp Kontum   (060) 864-094  
             
  Hạt Pleiku          
        Gh Kbang        
        Gh Sơn Lang        
    Biển Hồ Tr (Sđăng) x Nghĩa Ha, H. Chư Pah, tỉnh Gialai      
    Chư Đang Ya X Chư Đang Ya - Chư Păh - Gia Lai, Pleiku      
    ồng Sơn x Cư An, H. An Kh, tỉnh Gialai      
    Ninh ức        
        Gh Vinh Sơn        
    Plei Ngol Khop Ttr. Cuty, ức Cơ, tỉnh Gialai      
             
    Trung Tm Truyền Gio Bon Ma Djơng Ttr. Ayun Pa, Ayun Pa, tỉnh Gialai   (059) 852-337  
    Trung Tm Truyền Gio Pleiky x Nhơn Ha, Ia Le, Ia Hleo; Ia Sp; Ia Phang, H. Chư S, tỉnh Gialai   (059) 850-465  
             
    Phaol HNeng        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 www      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Kontum

http://cacgiaohatgiaoxukontum.blogspot.com/p/hat-ak-ha.html

 

< Trang Web đang được xy dựng >

< Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >