Gio phận Kontum

Danh sch Gio Xứ & Gio Họ Gio phận Kontum


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Kontum

             

Gio Hạt Gio xứ & Gio họ Địa chỉ Cha xứ Tel

             
    Nh Thờ Chnh Ta 13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx Kontum,      
             
    Chủng Viện Thừa Sai 56 Trần Hưng ạo, TP Kontum, Tỉnh Kontum      
             
  Hạt Kontum          
    Bok Do        
    Bon Nu B        
    ăkCh thn ăkCh, x Ngọc Tụ, H. ăkT, tỉnh Kontum      
    Dăk Jk        
    ĐăkKang thn ĐăkKang Yp, x Dak Hring H. ăkh, tỉnh Kontum      
    ăkKơla thn ăkBli, x ăkAng, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum      
    ăkMot thn ăkMot, Ttr. PleiKan, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum      
    Dăk Mt        
    ăkWơk thn ăkWơh, x Hamong, H. ăkh, tỉnh Kontum      
    Klu Rơngol        
    Kon Bơbăn thn Kon Bơbăn, x Ngọc Ro, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Drei x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Hngo Ktu x Vinh Quang, Tx. Kontum      
    Kon Hơnong thn Kon Hơnong, x ăkTơkan, H. ăkT, tỉnh Kontum      
    Kon Hơring Nao x ăkBla Tx. Kontum      
    Kon Hring hn Kon Hring, x Din Bnh, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Jơdreh x ăkBla, Tx. Kontum   (060) 861-653  
    Kon Jơri Xut x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Kơla hn Kon Kơla, x ăkPơxi, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Kơpat x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Mah thn Kon Mah, x h ty, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai      
    Kon Mahar thn Kon Mahar, x H ng, H. Chư Pah, Gia Lai      
    Kon Mơnei Xơlam x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Mơnei Kơtu x ăkBla, Tx. Kontum      
    Kon Robang thn Kon Rơbang, x Vinh Quang, Kontum   (060) 864-992  
    Kon Rơlang x ăk Bla, Tx. Kontum      
    Kon Trang thn Kon Trang Mơnei, x Dakla, H. ăkH, tỉnh Kontum      
    Kon Xơmluh thn Kon Xơmluh, x Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum   (060) 862-084  
    Mang La X Ngọc Bay, Tx. Kontum   (060) 862-372  
       - Kon Hngo Klah x Ngọk Bay, Tp. Kon Tum, tnh Kon Tum      
    Phương Ha thn Phương Ha, x on Kết, tỉnh Kontum   (060) 863-314  
    Phương Nghĩa P. Thắng Lợi, Tx. Kontum      
    Phương Qu x Vĩnh Quang, Tx. Kontum   (060) 861-933  
    Pleichuet

x Chu Ă, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

  (059) 861-064  
    Pleikly        
    Pơlei Jơrp thn Pơlei Jơrp, x Ya Chim, Tx. Kontum   (060) 862-372  
    Pơlei Kơbei        
    Pơlei Rơhai thn Plei Rơhai, P. L Lợi, Tx. Kontum   (060) 864-220  
    Pơlei Tơwer Plei Hreng x Ha Ph, H. Chư Pah, tỉnh Gialai   (060) 864-283  
    Tn Điền        
    Tn Ph x Ha Bnh, Tx. Kontum      
    Tn Hương P. Thống Nhất, Tx. Kontum   (060) 864-262  
    Tea-Rơxa        
    Trung Nghĩa x Ha Bnh, Tx. Kontum      
    V Lm Tổ Quang Trung, P. Quang Trung, Tx. Kontum Gioakim Nguyen Hong Sơn (060) 864-094  
             
  Hạt Pleiku          
    An Kh 198 Quang Trung, Ttr. An Kh, H. An Kh, tỉnh Gialai   (059) 832-399  
    An Mỹ thn An Mỹ, x An Ph, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    An Sơn x Tn An, H. An Kh, tỉnh Gialai   (059) 832-404  
    Biển Hồ Tr (Sđăng) x Nghĩa Ha, H. Chư Pah, tỉnh Gialai      
    Chu Kh x ăkIa, H. Mang Yang, tỉnh Gialai      
    Chợ ồn Ttr. An Kh, H. An Kh, tỉnh Gialai      
    ồng Sơn x Cư An, H. An Kh, tỉnh Gialai      
    ức An 20 Wưu, Phường Ia Kring, TP. Pleiku   (059) 824-838  
    ức Hưng x Thăng Hưng, H Chư Prng, tỉnh Gialai   (059) 843-836  
    Ha Bầu x Chư ang R'ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai      
    Hoa Lư        
        Gh Tr Đ (ĐMHCG) x Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    Ha Bnh x Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    Hiếu ạo P. Yn ổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    Hiếu Nghĩa P. Yn ổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai      
    La Sơn x Ia Băng, ăkoa, tỉnh Gialai Daminh Nguyen Tin Trung    
    Lệ Cần x Tn Bnh, H. ăkoa, tỉnh Gia Lai      
    Lệ Ch x Nam Yang, H. ăkoa, tỉnh Gialai      
    Mỹ Thạch Ttr. Chư S, H. Chư S, tỉnh Gialai   (059) 885-207  
    Ng Sơn x Chư Jr, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai      
    Ninh ức        
    Ph Thọ x An Ph, Tp. Pleiku   (059) 861-130  
    Ph Bổn Ttr. Ayun Pa, H. Ayun Pa, tỉnh Gialai    (059) 852-282  
    Ph Mỹ thn Ph Mỹ, x Ia Băng, H. Chư Prng, tỉnh Gialai      
    Ph Nhơn x Nhơn Ha, H. Chư S, tỉnh Gialai      
    Ph Quang thn Ph Quang, x H'Ru, H. Chư S, tỉnh Gialai      
    Ph Yn x H'Ra, H.Mang Yang, tỉnh Gialai      
    Plei Ngol Khop Ttr. Cuty, ức Cơ, tỉnh Gialai      
    Thanh Bnh x Thanh Bnh, H. Chư Prng, tỉnh Gialai      
    Thanh H HN AN HA X IADRĂNG,CHƯPRONG,GIA LAI      
    Thăng Thin 2 Quang Trung, Ty Sơn, TP. Pleiku   (059) 824-713  
    Thnh Tm 542 Hng Vương, Hội Ph, TP. Pleiku   (059) 823-408  
    Tin Sơn x Tn Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai   (059) 863-178  
             
    Trung Tm Truyền Gio Bon Ma Djơng Ttr. Ayun Pa, Ayun Pa, tỉnh Gialai   (059) 852-337  
    Trung Tm Truyền Gio Pleiky x Nhơn Ha, Ia Le, Ia Hleo; Ia Sp; Ia Phang, H. Chư S, tỉnh Gialai   (059) 850-465  
             
    Phaol HNeng        
             

 www      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Kontum

 

 

< Trang Web đang được xy dựng >

< Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >