Giáo phận Lạng Sơn

Danh sách Linh mục trong Giáo phận Lạng Sơn

Bổ sung mới nhất : 12/6/2012

 


Danh sách Linh Mục


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị trí

 www      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Lạng Sơn

 

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
 

 

       

 

 

Giuse Nguyễn Văn Chung

9/5/1965 17/122002 Chánh xứ Bó Tờ
Quản Uyên

joschung2018@gmail.com

 

AnTôn Trịnh Duy Công

       

 

 

Giuse Trần Văn Diệu, OP

05/10/1972 30/06/2007   Lộc B́nh

gdieuop@gmail.com

 

Giuse Đinh Tiến Đức.OP

21/2/1961 15/7/2006 Chánh xứ Lộc B́nh

tienducster@gmail.com

 

Giuse Trần Đức Hạnh

19 /3/1944 19/12/1989 Quản Hạt
Cao Bằng
Thanh Sơn
Nà Cáp

 

 

Gioan Baotixita Nguyễn Quang Huy

9/7/1967 17/12/2002 Chánh xứ Bản Ĺm

gioanhuy@gmail.com

 

Đaminh Nguyễn Văn Huyến,CSsR

28/08/1978 28/06/2012 Chánh xứ Cao B́nh

huyencssr@gmail.com

 

Giuse Trần  Văn Hưng

1976      

 

 

Giuse Nguyễn Kim Khánh

21/7/1971      

 

 

Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo

08/12/1974 21/3/2012   Thất Khê

khaothatkhe@gmail.com

 

Vinhsơn Vũ Văn Lễ

10/07/1975 07/04/2014   TGM

vulelangson@gmail.com

 

Giuse Lương Văn Long

       

 

 

Giuse Trần Sĩ Nghị

1/5/1969     TGM

 

 

Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm

13/02/1976 08/08/2013 Du học Italia

vincent.nghiem@gmail.com

 

Giuse Đỗ Hồng Phúc, SBD

16/05/1976 23/08/2013 Phó xứ Ngạn Sơn

joshongphucdo@yahoo.com.vn

 

Tôma Aquino Trần Huy Sản

5/5/1980 8/8/2016      
 

Phêrô Vũ Văn Tạo

16/04/1971 8/9/2015 Phó xứ Mỹ Sơn

vutaothaison@yahoo.com

 

Antôn Bùi Văn Tăng

07/09/1972 8/9/2015 Phó xứ Chính Ṭa

abvtang@gmail.com

 

Phaolô Nguyễn Văn Thảo

17/9/1968 16/12/2004   Chính Ṭa

paul_thaols@yahoo.com

 

Giuse Nguyễn Ngọc Thể

20/7/1955 31/05/1990 Đại Diện
ĐGM Gíáo phận
Mỹ Sơn
Ngă Hai

ngocthenguyen@gmail.com

 

Giuse Hoàng Văn Tiệc

12/11/1978 8/8/2016      
 

Antôn Đỗ Văn Tiên

15/10/1975 8/9/2015 Phó xứ Thanh Sơn

antontien75@yahoo.com

 

Phê-rô Đỗ Văn Tín

16/10/1952 05/05/2006 Đồng Đăng Đồng Đăng
Lũng Thuông

dovantin@gmail.com

 

Giuse Nguyễn B́nh Trọng

2/2/1971     TGM

 

 

Antôn Nguyễn Anh Tuấn

02/03/1971 23/8/2008 Chánh xứ Thánh Tâm

anthonytuancm@yahoo.com

 

G.B. Nguyễn Anh Tuấn - OFM

25/5/1970 29/06/2007   TGM

giovannituan@gmail.com

 

Giuse Vũ Anh Tuấn

29/3/1976 8/8/2016    

 

 

Giuse Đinh Văn Vinh, CM

13/10/1982 11/09/2015   Thánh Tâm

joseph_vinhcm@yahoo.com.vn

 

Gioan Lê Quang Vinh - SDB

11/11/1965 18/10/2002 Chánh xứ Ngạn Sơn

gioanlequangvinh@yahoo.com

 

Giuse Nguyễn Văn Vinh

14/6/1979 7/10/2015 Phó xứ Bó Tờ

giusenguyenvinh@yahoo.com

 

Vinh Sơn Đào Văn Uyên

4/9/1952 23/11/2006 Chánh xứ Tà Lùng

vinhsondaovanuyen@yahoo.com.vn

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

Tư liệu tham khảo : Website GP Lạng Sơn

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >