Giáo phận Lạng Sơn

Danh sách Linh mục trong Giáo phận Lạng Sơn

Bổ sung mới nhất : 12/6/2012

 


Danh sách Linh Mục


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị trí

 www      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Lạng Sơn

 

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
 

 

       

 

 

Giuse Nguyễn Văn Chung

9/5/1965 2002   Bó Tờ
Quản Uyên

 

 

AnTôn Trịnh Duy Công

       

 

 

Giuse Đinh Tiến Đức.OP

21/2/1961     Lộc B́nh  
 

Giuse Trần Đức Hạnh

19 /3/1944 19/12/1989 Quản Hạt
Cao Bằng
Thanh Sơn
Nà Cáp

 

 

Gioan Baotixita Nguyễn Quang Huy

9/7/1967 2002 Chánh xứ Bản Ĺm

 

 

Giuse Trần  Văn Hưng

1976     Cao B́nh

 

 

Giuse Nguyễn Kim Khánh

21/7/1971      

 

 

Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo

30/11/1977 21/3/2012   Thất Khê

 

 

Giuse Lương Văn Long

       

 

 

Giuse Trần Sĩ Nghị

1/5/1969     TGM

 

 

Phêrô Vũ Văn Tạo

  8/9/2015 Phó xứ Mỹ Sơn  
 

Antôn Bùi Văn Tăng

  8/9/2015 Phó xứ Chính Ṭa  
 

Phaolô Nguyễn Văn Thảo

17/9/1968     Chính Ṭa

 

 

Giuse Nguyễn Ngọc Thể

20/7/1955   Đại Diện
ĐGM Gíáo phận
Mỹ Sơn
Ngă Hai

 

 

Antôn Đỗ Văn Tiên

  8/9/2015      
 

Phê-rô Đỗ Văn Tín

16/1/1952     Đồng Đăng
Lũng Thuông

 

 

Giuse Nguyễn B́nh Trọng

2/2/1971     TGM

 

 

Antôn Nguyễn Anh Tuấn

      Thánh Tâm

 

 

G.B. Nguyễn Anh Tuấn

25/5/1970     Đồng Đăng
Hạ Lũng
 
 

Gioan Lê Quang Vinh

      Ngạn Sơn

 

 

Giuse Nguyễn Văn Vinh

14/6/1979 7/10/2015 Phó xứ Bó Tờ  
 

Vinh Sơn Đào Văn Uyên

4/9/1952     Tà Lùng

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

Tư liệu tham khảo : Website GP Lạng Sơn

 

 


< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >