Gio phận Quy Nhơn

 
 

HIỆN TNH GIO PHẬN

* Phương diện hnh chnh

Gio phận Qui Nhơn gồm 3 tỉnh: Quảng Ngi, Bnh Định, Ph Yn với diện tch 16.194 km2 v dn số 3.785.600 (năm 2010).

* Phương diện tn gio

Gio phận Qui Nhơn gồm ba gio hạt Quảng Ngi, Bnh Định v Ph Yn, với 49 gio xứ v 18.040 gia đnh, tổng số gio dn 70.582.

< Ti liệu của Website GP Quy Nhơn - 1/10/2012>

 

 

GIO HẠT QUẢNG NGI
Hạt trưởng : Linh mục Giuse Trương Đnh Hiền

Nh thờ gio hạt: NH THỜ QUẢNG NGI
109 Đại lộ Hng Vương, Tp. Quảng Ngi, Quảng Ngi
 
Stt Gio xứ Gia đnh Gio dn Linh mục phụ trch
1 Quảng Ngi 331 1.193 Giuse Trương Đnh Hiền
* Giacb Bi Tấn Mai
2 Bầu Gốc 184 808 Grgri Văn Ngọc Anh
* Luy Huỳnh Anh Trung
3 Chu Me 415 1.612 Phr H Đức Ngọc
4 Chu Ổ 855 3.286 Phaol Nguyễn Văn Chu
GB. Nguyễn Thế Thiệp
Giuse Phạm Minh Hảo
5 Kỳ Tn 135 611 Grgri L Văn Hiếu
6 L Sơn 151 454 Giuse Nguyễn Quốc Việt
7 Ph Ha 384 1.509 Tađ L Văn
TỔNG CỘNG 2. 455 9.473   

 

 

GIO HẠT BNH ĐỊNH
Hạt trưởng : Linh mục Giuse L Kim nh

Nh thờ gio hạt: NH THỜ CHNH TA QUI NHƠN
122 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, Bnh Định
 
Stt Gio xứ Gia đnh Gio dn Linh mục phụ trch
1 Chnh Ta 981 4.068 Giuse L Kim nh
* Phaol V Đnh Hoi
* Giuse Phan Thế Vinh
2 Cy Rỏi 268 965 Gioakim Nguyễn Đức Quang
3 Cng Chnh 172 608 Gioakim Nguyễn Ngọc Mnh
4 C Lm 154 590 Giuse Nguyễn Văn Thnh
5 Đại Bnh 540 2.029 Giuse V Tuấn
* Giuse Nguyễn Ngọc Bnh
6 Đồng Tiến 155 638 Phr Nguyễn Cng Sanh
7 Ghềnh Rng 193 675 Giacb Đặng Cng Anh
8 Gia Chiểu 474 1.920 Giuse Nguyễn Đnh Bt
* Simon Trần Văn Đức
9 G Thị 765 3.062 Phr Nguyễn Văn Knh
* GB. Nguyễn Kim Ngn
10 Ha Ninh 75 255 Stphan Dương Thnh Thăm
11 Hội Lộc 158 630 Gioakim Dương Minh Thanh
12 Huỳnh Kim 236 820 Giuse Nguyễn B Trung
13 Kin Ngi 323 1.188 Anr Hong Minh Tm
14 Kim Chu 610 2.726 Gioakim Nguyễn Hong Tr
15 Lục Lễ 174 613 Phr Nguyễn Đnh Hưng
16 Nam Bnh 547 1.997 Phaol Trương Đnh Tu
* FX. Phan Văn Mạnh
17 Ngọc Thạnh 687 2.687 Antn Pađua Trần Lin Sơn
* Matth Nguyễn Ngọc Vũ
18 Ph Hữu 468 1.751 Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh
19 Ph Thạnh 226 870 Gioakim Bi Tấn Lộc
20 Ph Ct 517 1.977 Phr Nguyễn Văn Khim
* Giuse Phan Văn Hay
21 Ph Mỹ 398 1.490 Anr Đinh Duy Ton
* Luy Nguyễn Xun Vũ
22 Qui Đức 926 4.458 Phr Hong Kym
23 Qui Hiệp 282 931 Phaol Trịnh Duy Ri
24 Qui Ha 253 938 FX. Lữ Minh Điểm
25 Sng Cạn 239 1.253 Phr V Thanh Nhn
* Giuse Nguyễn B Thnh
26 Tn Dinh 312 1.201 Gioakim Huỳnh Cng Tn
* Gioakim Nguyễn Đức Vinh
27 Tn Qun 144 562 Giuse Nguyễn Đức Minh
28 Trường Cửu 200 750 Vinh Sơn Nguyễn Đnh Tm
* Phr Nguyễn Minh Trường
29 Vườn Vng 247 844 Gioakim Trần Minh Dũng 
30 Xun Quang 133 494 Phaol L Văn Nhơn
TỔNG CỘNG 10.389 41.239  


 


 
GIO HẠT PH YN
Hạt trưởng : Linh mục Phr Đặng Son

Nh thờ gio hạt: NH THỜ TUY HA
114 L Trung Kin, P.2, Tp.Tuy Ha, Ph Yn
 
Stt Gio xứ Gia đnh Gio dn Linh mục phụ trch
1 Tuy Ha 907 3.747 Phr Đặng Son
* Phr Bi Huy Ngọc
2 Đa Lộc 138 526 Tma Nguyễn Cng Binh
3 Đng Mỹ 470 2.034 Phr Trương Minh Thi
4 Đồng Tre 227 858 Antn Nguyễn Huy Điệp
* GB. V T Chn
5 G Duối 78 309 Phr Nguyễn Xun Ha
6 Hoa Chu 239 865 Phr V Hồng Sinh
7 Hc Go 190 779 Augustin Nguyễn Văn Ph
8 Mằng Lăng 978 3.134 Phr Nguyễn Cấp
* Philipph Phạm Cảnh Hiển
9 Sng Cầu 171 567 Phr L Nho Ph
10 Sơn Nguyn 481 1.875 FX. Trần Đăng Đức
* Phr Nguyễn Xun B
11 Tịnh Sơn 666 2.761 Giuse L Thu Thu
* Gioakim Bi Văn Ninh
12 Tr K 183 664 Phanxic Phạm Đnh Triều
TỔNG CỘNG 4.728 18.119