Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Cẩm Trường

H́nh ảnh Thánh lễ cao điểm Tuẩn Chầu lượt giáo xứ Cẩm Trường (29/7/2012)

Nguồn : Website GP Vinh