Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Đồng Vong và Giáo xứ Lập Thạch
thắp nến cầu nguyện cho Giáo điểm Con Cuông

Hoà cùng giáo phận và giáo hạt các giáo xứ trong hạt Cửa Ḷ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho anh chị em giáo điểm Con Cuông. cho công lư và hoà b́nh, nhất là cầu nguyện cho đất nước quê hương, cho các vị lănh đạo chính quyền nhất là cầu nguyện cho nhà cầm quyền Con Cuông sớm thấy được sai phạm của ḿnh để trở về tôn trọng tư do tôn giáo, tôn trọng công lư và hoà b́nh.

Nguồn : Truyền thông Giáo xứ Tân Lộc