Gio phận Xun Lộc

Danh sch Gio Xứ Gio Họ Gio phận Xun Lộc


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Xun Lộc

 

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ Bổn mạng Tel
           
    To Gim Mục  70 Hng Vương, Thị X Long Khnh, Tỉnh ồng Nai    
           
    Chnh Ta Xun Lộc 144 Hng Vương,  Xun Lộc, H. Long Khnh, ồng Nai    
           
  Hạt An Bnh Bu Hm  X Bu Hm 1, Trảng Bom, ồng Nai    
    Dầu Giy Ấp Phan Bội Chu, x Bu Hm 2, Thống nhất, ồng Nai    
Hưng Lộc X Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, ồng Nai Tri Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
Lộc Ha Ấp Lộc Ha, x Ty Ha, Trảng Bom, ồng Nai  
    Mn Ci Ấp Hưng Pht, x Hưng Thịnh, Trảng Bom, ồng Nai    
Minh Ha Ấp 1, x lộ 25, Thống Nhất, ồng Nai  
    Minh Tn ấp 5 x lộ 25, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai Maria Mẹ Thin Cha  
    Quảng Tm ấp Quảng Đ, x Đng Ha, rảng Bom, Đồng Nai. Tri Tim V Nhiễm Đức Mẹ.  
    Tm An Ấp An Bnh, x Trung Ha, Trảng Bom, ồng Nai    
Tm Ha Ấp Ha Bnh, x ng Ha, Trảng Bom, ồng Nai  
    Thanh Bnh  Ấp Hưng Long, x Hưng Thịnh, Trảng Bom, ồng Nai    
    Xun ức  X Bu Hm 2, Thống Nhất, ồng Nai    
Xun Linh Ấp 94, x Xun Thạnh, Thống Nhất, ồng Nai  
Xun Long X Xun Thạnh, Thống Nhất, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
     
Hạt Bin Ha An Bnh Ấp Nội Ha, x Bnh An, Dĩ An, Bnh Dương  
Bến Gỗ KP. Thi Ha, P. Long Bnh Tn, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm
Bin Ha 174 CMT 8, P. Quyết Thắng, Bin Ha, ồng Nai Thnh Phr & Phaolồ
Bnh Hải 248/25 Quốc lộ 1, P. Tn Tiến, Bin Ha, ồng Nai  
Dĩ An Ấp Bnh Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bnh Dương  
    Đng Ha 34/8 Tn Quới, x ng Ha, Dĩ An, Bnh Dương    
Nghĩa Sơn Ấp Ngi Thắng, x Bnh An, Dĩ An, Bnh Dương  
Phc Hải KP. 3, P. Tn Phong, Bin Ha, ồng Nai  
Tn Triều Ấp Vĩnh Hiệp, x Tn Bnh, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
Tn Vinh KP. Long iền, P. Long Bnh Tn, Bin Ha, ồng Nai  
    Thi An Bi Trọng Nghĩa, Trảng Di, tp. Bin Ha Đồng Nai    
Thi Hiệp 94/16 KP. 8, P. Tn Phong, Bin Ha, ồng Nai  
Thuận Ha KP. 5, P. Tn Phong, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ Mn Ci
   
Hạt Gia Kiệm Bạch Lm 56/3 Bạch Lm, x Gia Tn 2, Thống Nhất, ồng Nai  
Bnh Lộc X Xun Thiện, Thống Nhất, ồng Nai  
Bnh Minh Ấp Cy iệp, x Cy Go, Trảng Bom, ồng Nai  
Dốc Mơ 1/2A Dốc Mơ, x Gia Tn 1, Thống Nhất, ồng Nai  
ng Ha 34/8 Tn Quới, x ng Ha, Dĩ An, Bnh Dương  
ức Huy 17/4 Dốc Mơ, x Gia Tn 1, Thống Nhất, ồng Nai  
ức Long 39/1C ức Long, x Gia Tn 2, Thống Nhất, ồng Nai  
Gia Tn Ấp 3, x Sng Trầu, Trảng Bom, ồng Nai Thnh Giuse
Gia Yn Ấp Gia Yn, x Gia Tn 3, Thống Nhất, ồng Nai  
Hiển Linh X Thanh Bnh, Trảng Bom, ồng Nai  
Hưng Bnh Ấp L Lợi, x Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai  
Kim Thượng Ấp Ty Kim, x Gia Kiệm, Thống Nhất, ồng Nai  
Lạc Sơn Ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai  
Lợi H Ấp Lợi H, x Thanh Bnh, Trảng Bom, ồng Nai  
Martino x Gia Kiệm, Thống Nhất, ồng Nai  
    Mẫu Tm 107/5-Ấp Gia Yn, Gia Tn 3, Thống Nhất, ĐN    
Ninh Pht Ấp L Lợi, x Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai  
Pht Hải Ấp Ty Nam, x Gia Kiệm, Thống Nhất, ồng Nai  
Phc Nhạc Ấp Phc Nhạc 2, x Gia Tn 3, Thống Nhất, ồng Nai Mẹ Maria Hồn Xc Ln Trời
Tn Yn Ấp Tn Yn, x Gia Tn 3, Thống Nhất, ồng Nai  
Thanh Sơn Ấp Thanh Sơn, x Quang Trung, Thống Nhất, ồng Nai  
Tn Nghĩa X Xun Thượng, Thống Nhất, ồng Nai  
V Dng Ấp V Dng 2, Thống Nhất, ồng Nai  
   
Hạt Hố Nai Ba ng 144/5 KP.1, P.Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
Bắc Hải   KP. 8, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm Nguyn Tội
    Gh Du Sinh    
        Gh Hội Am Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai    
        Gh Vinh Sơn      
ại Lộ P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Gia Cốc KP. 1, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
H Nội 19/5 KP. 5, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Hải Dương 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
    Ho X Phường Hố Nai 2, Tn Bin, Bin Ha, Đồng Nai    
Kẻ Sặt I KP. 3, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
        Gh Mai Trung      
Kẻ Sặt II Hố Nai 1, Bin Ha, ồng Nai  
Ha Hiệp KP. 4, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
Kim Bch KP. 2, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
Lộc Lm KP. 5, P. Hố Nai, BinHa, ồng Nai  
Mẫu Tm Hố Nai 1, Bin Ha, ồng Nai  
Nam Hải KP. 11, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
Ph Tảo 32/28 KP. 6, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
Phc Lm KP. 1, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Ty Hải 3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
Thnh Tm 1/5 KP. 9, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Trung Nghĩa KP. 2, P. Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Xun Tr (Tr Cổ) 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Bin Ha, ồng Nai  
   
ền Thnh Martin Tn Bin, Bin Ha, ồng Nai  
Đan Viện Thnh Mẫu Khiết Tm Phước L    
   
Hạt Ha Thanh ại An Ấp Thi Thanh, x Tn An, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
ng Vinh Ấp ng Hải 2, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai  
G Xoi Ấp Bnh Chnh, x Tn An, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
Ha Bnh KP. 3, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai  
Lai Ổn Ấp Lộ ức 2, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai  
Lộ ức KP. 4 v 5, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai  
Ng X 183 Ng X, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai  
Ngọc ồng KP. 8, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai

Đức Mẹ Mn Ci

Ngũ Phc Ấp Ngũ Phc, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai  
    Si Quất Trảng Bom, ồng Nai    
Tin Chu KP. 7, P. Tn Ha, Bin Ha, ồng Nai  
Thanh Ha Ấp Thanh Ha, x Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai  
Thi Ha Hố Nai 3, Trảng Bom, ồng Nai  
   
Hạt Long Thnh Bc i Ấp Phước Ha, x Long Phước, Long Thnh, ồng Nai  
Bnh Sơn X Bnh Sơn, Long Thnh, ồng Nai  
Cẩm ường X Cẩm ường, Long Thnh, ồng Nai  
Hiền ức Ấp Hiền ức, x Phước Thi, Long Thnh, ồng Nai  
Hiền Ha Ấp Hiền Ha, x Phước Thi, Long Thnh, ồng Nai  
Lin Kim Sơn K. Lin Kim Sơn, Ttr. Long Thnh, Long Thnh, ồng Nai  
    Long ức 1 Ấp Long ức 1, x Tam Phước, Long Thnh, ồng Nai  
    Long ức 2 Ấp Long ức 2, x Tam Phước, Long Thnh, ồng Nai  
        Gh Mng Triệu      
Long Phước Ấp 5, x Long Phước, Long Thnh, ồng Nai  
Long Thnh Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thnh, Long Thnh, ồng Nai  
    Minh Long X Bnh An , Huyện Long Thnh, ồng Nai    
Phước Bnh-Martin Ấp 7, x Phước Bnh, Long Thnh, ồng Nai  
Tn Hiệp X Tn Hiệp, Long Thnh, ồng Nai  
     Sĩ Phước ội 3, Long Thnh, ồng Nai  
Tn Cang Ấp Tn Cang, x Phước Tn, Long Thnh, ồng Nai  
Thi Lạc Ấp 4, x Long An, Long Thnh, ồng Nai  
Thnh Giuse X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai  
      Thnh Phaol X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai  
      Thnh Linh NT. Thi Hiệp Thnh, x Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai  
Thnh Tm Thn 11, x Suối Trầu, Long Thnh, ồng Nai  
Thnh Tn Suối Qut, x Cẩm ường, Long Thnh, ồng Nai  
      Thnh ức X Suối Trầu, Long Thnh, ồng Nai  
Thin n X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai  
Thin Bnh Ấp Thin Bnh, x Tam Phước, Long Thnh, ồng Nai  
    Thin Long ấp 8, x Bu Cạn, huyện Long Thnh, tỉnh Đồng Nai    
Thin Phước Ấp Tn Mai 2, x Phước Tn, Long Thnh, ồng Nai  
     Thin Trợ Lng Ci, x Phước Tn, Long Thnh, ồng Nai  
Truyền Tin X Bu Cạn, Long Thnh, ồng Nai  
Văn Hải Khu Văn Hải, Ttr. Long Thnh, Long Thnh, ồng Nai  
     Bnh Minh X Tn Hiệp, Long Thnh, ồng Nai  
   
Hạt Ph Thịnh Bắc Ha Ấp Bắc Ha, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai  
Bi Chu Ấp Bi Chu, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai  
Bi ệ Ấp Sng My, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai  
ồng Pht Khu A Quảng Pht, x Quảng Tiến, Trảng Bom, ồng Nai  
Giang iền X Giang iền, Trảng Bom, ồng Nai  
Ph L X Ph L, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
Ph Sơn Ấp Ph Sơn, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai  
Quảng Bin Ấp Quảng Bin, x Quảng Tiến, Trảng Bom, ồng Nai  
Tn Bắc Ấp Tn Bắc, x Bnh Minh, Trảng Bom, ồng Nai  
Tn Bnh Ấp Tn Bnh, x Bnh Minh, Trảng Bom, ồng Nai  
Tn Thnh Ấp Tn Thnh, x Bắc Sơn, Trảng Bom, ồng Nai  
Thạch An KP. 2, x Vĩnh Tn, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
Thuận An KP. 6, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
Thiện An KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, ồng Nai  
Tr Cổ II Ấp Tr Cổ 1, x Bnh Minh, Trảng Bom, ồng Nai  
Vườn Ng Ấp Tn Pht, x ồi 61, Trảng Bom, ồng Nai  
Xun An Ấp 3, x An Viễn, Trảng Bom, ồng Nai  
Xun Thịnh X ồi 61, Trảng Bom, ồng Nai  
   
Hạt Phước L Bắc Minh Ấp Sơn H, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Bắc Thần Ấp Ha Bnh, X Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
ại iền Ấp ại Thắng, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Mỹ Hội X Ph Hội, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Nghĩa Hiệp Ấp Thng Nhất, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Nghĩa Mỹ Ấp Nhất Tr, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Nghĩa Yn Ấp Vĩnh Cửu, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Phước Khnh Ấp 1, x Phước Khnh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Phước L Ấp Phước L, x ại Phước, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Tn Tường Ấp Bnh Ph I, x Long Tn, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Thị Cầu Ấp Thị Cầu, x Ph ng, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Thiết Nham Ấp on Kết, x Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
Vĩnh Phước Ấp Thnh Cng, x Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, ồng Nai  
   
           
Hạt Phương Lm Bnh Lm X Ph Bnh, Tn Ph, ồng Nai  
    Bch Lm Khu 12 t/t Tn Ph , Huyện Tn Ph    
Đắc Lụa Ấp 11, X Đắc Lua , Huyện Tn Ph  
ồng Hiệp X Ph iền, Tn Ph, ồng Nai  
Kim Lm Ấp Ph Lợi, x Ph Trung, Tn Ph, ồng Nai  
Mai Lm X Ph Bnh, Tn Ph, ồng Nai  
Ngọc Lm Ấp Ngọc Lm 2, x Ph Xun, Tn Ph, ồng Nai  
Ph Lm Ấp Ph Lm, x Ph Sơn, Tn Ph, ồng Nai  
Phương Lm 110 Thanh Thọ 2, x Ph Lm, Tn Ph, ồng Nai  
Quang Lm Ấp Thanh Sơn, x Thanh Sơn, Tn Ph, ồng Nai  
    Tn Hương X Bnh Minh , Huyện Trng Bom    
Thạch Lm Ấp 4, x Ph Lập, Tn Ph, ồng Nai  
Thọ Lm Ấp Thọ Lm 1, x Ph Thanh, Tn Ph, ồng Nai  
Trc Lm Ấp Thanh Thọ 3, x Ph Lm, Tn Ph, ồng Nai  
Xun Lm x Ph An, huyện Tn Ph tỉnh Đồng Nai  
   
Hạt Tn Mai Bnh An KP. 2, P. An Bnh, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Bi ức KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Bi Hiệp KP. 1, P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Bi Hưng 200/200 KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Bi Thi KP. 2, P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Bi Thượng 5/9 KP. 2, P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Bi Vĩnh KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai  
a Minh KP. 5, P. Tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Gia Vin KP. 5, P. Tn Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Tn Lộc KP. 1, P. Tn Mai, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Tn Mai 72/1, Kp 5,P. Tn Mai, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Thnh Giuse KP. 1 v 2, P. Bnh a, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Thin Triều KP. 1, P. An Bnh, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Trinh Vương P. Tam Ha, TP. Bin Ha, ồng Nai  
Xun Ha KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Bin Ha, ồng Nai  
   
Tc Trưng Dankar x Định Qun, tỉnh Đồng Nai
  ịnh Qun Ttr. ịnh Qun, ịnh Qun, ồng Nai  
ức Thắng Ấp ức Thắng 2, x Tc trưng, ịnh Qun, ồng Nai  
Gia Canh X Gia Canh, ịnh Qun, ồng Nai  
Hiệp Nhất Ấp Bến Nm 2, x Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Matthu L VĂN GẪM
Kit Vua Ấp Tn Lập, x Ph Tc, ịnh Qun, ồng Nai  
La Ng Ấp 1, x Ph Ngọc, ịnh Qun, ồng Nai  
Nagoa X Suối Nho, ịnh Qun, ồng Nai Thnh Giuse (1/5)
Ph Dng X Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai  
Ph Thiện X La Ng, ịnh Qun, ồng Nai  
Ngọc Thanh X Ngọc Thanh, ịnh Qun, ồng Nai  
Suối Nho Ấp 4, x Suối Nho, ịnh Qun, ồng Nai  
Tam Ph Ấp ồn iền, x Tc Trưng, ịnh Qun, ồng Nai  
Thnh Mẫu Ấp Tam Bung, x Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai Đức MARIA - Mẹ Thin Cha (01/01).
Thống Nhất Ấp Thống Nhất, x Ph Cường, ịnh Qun, ồng Nai  
Trung Hiếu Ấp Hiệp Nghĩa, Ttr. ịnh Qun, ồng Nai  
Tc Trưng Ấp Thi Ha 1, x Ph Tc, ịnh Qun, ồng Nai  
Vĩnh An Ấp Vĩnh An, x La Ng, ịnh Qun, ồng Nai  
Xun Kin Ấp 8, X Thanh Sơn, Định Qun, Đồng Nai  
Xun Sơn Ấp 7, X Thanh Sơn, Định Qun, Đồng Nai  
Xun Trường Ấp 5, X Thanh Sơn, Định Qun, Đồng Nai  
   
Hạt Xun Lộc An Lộc X Xun Lập, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Bảo Thị Bảo Thị, x Xun ịnh, Xun Lộc, ồng Nai  
Bảo Vinh Ấp Bảo Vinh B, x Bảo Vinh, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Bầu Cối X Bảo Quang, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Bnh Ha Ấp Bnh Ha, x Xun Ph, Xun Lộc, ồng Nai  
      Cp Rang Ấ Cp Rang, x Suối Tre, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Bnh Khnh X Bnh Lộc, Thị X Long Khnh, Tỉnh Đồng Nai  
Cẩm Tn Ấp Phong Lập, x Xun Tm, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Duyn Lng Ấp Nhn Nghĩa, x Nhn Nghĩa, Cẩm Mỹ, ồng Nai Đức Mẹ V Nhiễm - 8/12
ồng Tm Ấp 1, x Xun Tm, Xun Lc, ồng Nai  
Đức Mẹ V Nhiễm Long Khnh, Tỉnh ồng Nai  
Gia Lo Ấp Gia Lo, x Suối Cao, Xun Lộc, ồng Nai  
    Gia Ray X Xun Tường , Huyện Xun Lộc, ồng Nai    
Hng Gn X Hng Gn, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Hiệp Lực Ấp 3, x Xun Tm, Xun Lộc, ồng Nai  
Hon Qun X Song Nhạn, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Hồng n Ttr. Sng Ray, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Lang Minh X Lang Minh, Xun Lộc, ồng Nai  
Long Thuận Ấp 1, x Xun Hưng, Xun Lộc, ồng Nai  
Nam H Ấp Nam H, x Xun Bảo, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Ni ỏ Ấp Ni ỏ, x Bu Sen, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Ni Tung Ấp Ni Tung, xả Suối Tre, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Quảng Xun Ấp 3, x Xun Hưng, Xun Lộc, ồng Nai  
Russeykeo Ấp Việt Kiều, x Xun Hiệp, Xun Lộc, ồng Nai  
Suối Cả Ấp 2, x Xun ường, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Suối Ct Ấp Tam Hiệp, x Xun Hiệp, Xun Lộc, ồng Nai  
Suối Tre Ấp Suối Tre, x Suối Tre, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Tam Thi Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xun Lộc, ồng Nai  
Tn Ph P. Xun Thanh, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Tn Hữu Ấp Tn Hữu, x Xun Thnh, Xun Lộc, ồng Nai  
Tn Xun P. Xun Thanh, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Thi Thiện X Xun Ph , Huyện Xun Lộc, Đồng Nai  
Thi Xun Ấp Bảo ịnh, x Xun ịnh, Xun Lộc, ồng Nai  
Thnh Gia Ấp Bnh Tn, x Xun Ph, Xun Lộc, ồng Nai  
    Thiện Đức Ấp 3, X Thừa Đức , Huyện Cẩm Mỹ    
Tn Nghĩa Ấp Tn Nghĩa, x Xun Thiện, Thống Nhất, ồng Nai  
    Thọ Ha X Xun Thọ , Huyện Xun Lộc    
Thọ Lộc Ấp Thọ Lộc, x Xun Thọ, Xun Lộc, ồng Nai  
Thừa ức Ấp 4, x Thừa ức, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Trung Ngi Ấp 2, x Xun Tm, Xun Lộc, ồng Nai  
Xun Bảo Ấp Tn Bnh, x Bảo Bnh, Xun Lộc, ồng Nai  
Xun Bắc X Xun Bắc, Xun Lộc, ồng Nai  
Xun Bnh Ấp Ha Hợp, x Bảo Ha, Xun Lộc, ồng Nai  
Xun ng X Xun ng, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Xun ường Ấp 1, x Xun ường, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Xun Nhạn X Sng Nhạn, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
     Tn Lập X Xun Lập, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
Xun Khnh P. Xun Bnh, Tx. Long Khnh, ồng Nai  
    Xun Kit 1A, Xun Lộc Đồng Nai,    
Xun Mỹ X Xun Mỹ, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Xun Quế Ấp 1, x Xun Quế, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Xun Ty X Xun Ty, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
Xun Thnh Ấp Tn Hợp, x Xun Thnh, Xun Lộc, ồng Nai  
    Xun Thiện Ấp 7, x Xun Bắc, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai    
Xun Triệu Lng 2, x Sng Nhạn, Cẩm Mỹ, ồng Nai  
   
   

GIO XỨ ĐẮC LUA :

GIO XỨ BCH LM : Thị Trấn Tn Ph , Huyện Tn Ph

GIO XỨ TN HƯƠNG : X Bnh Minh , Huyện Trng Bom